účetní poradenství, daně, vedení účetnictví, daňové evidence, znalecké posudky

Zálohy OSVČ


Minimální zálohy pro OSVČ na zdravotní a sociální
pojištění.

Údaj
v Kč platný pro rok
2015 2016
2017
2018 2019
Průměrná
mzda
26611 27006 28232 29979 32699
Hlavní
činnost (minimální záloha)955
1
943
1
972
2061 2189 2388*
Vedlejší
činnost (minimální záloha)
778 789 825 876 955**
Limit
příjmů pro min.zálohy u vedl.čin.
63865 64813 67756 71950 78478
Záloha
na dobrovolné nemoc.pojištění
115 115 115 115 138
Zdravotní
pojištění
1797 1823 1906 2024 2208***
* 29,2% z
1/4prům.mzdy;  od měsíce, kdy byl odevzdán přehled za minulý
rok
** 29,2% z 1/10prům.mzdy
*** 13,5% z 1/2 prům.mzdy; od platby za měsíc leden

Termíny záloh:
Zálohy na zdravotní pojištění nejpozdějji do 8.
kalendářního dne
následujícího
měsíce za měsíc minulý

Jaké jsou změny v platbě sociálního pojištění od roku 2019?

K určitým změnám došlo v souvislosti s novelou zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nejzásadnější změnou je posunutá doba splatnosti záloh. Zažitá splatnost do 20. následujícího měsíce se od roku 2019 mění na splatnost během měsíce, za který se zálohy platí. Což znamená, že například lednová záloha nebude v roce 2019 splatná až 20. února, ale je nutné ji zaplatit už během ledna 2019, konkrétně do 31. ledna 2019.

Pro přelom roku bylo přijato přechodné ustanovení tak, aby nebylo nutné platit na začátku roku dvě zálohy (za prosinec 2018 a leden 2019). OSVČ mají dvě možnosti:

  • prosincovou zálohu je možné zaplatit v čase 21. – 31. prosinec, tedy po zaplacení listopadové zálohy a před splatností lednové zálohy,
  • prosincovou zálohu není nutné platit a k jejímu doplacení dojde až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018, a to bez vypočtení penále.
  • Stále platí, že výše záloh se nemění s přelomem roku, ale až s podáním přehledu o příjmech a výdajích.

Nově také mají OSVČ zahajující činnost možnost odložit si první splátku sociálního pojištění. Pokud například zahájí OSVČ činnost v červnu 2019, tak první záloha je splatná až do 31. července (spolu s červencovou zálohou). Tato prodloužená splatnost platí i pro OSVČ, která se přihlásí dobrovolně k platbě důchodového pojištění, pokud vykonává vedlejší činnost a není povinna zálohy platit.

Nová pravidla jsou i pro počítání penále při nezaplacení zálohy. Od roku 2019 se nebude penále počítat, pokud OSVČ zaplatí zálohu do konce měsíce následujícím po měsíci splatnosti. Pokud tedy zapomenete zaplatit například březnovou zálohu do 31. března, tak bez penále ji můžete zaplati až do 30. dubna. Pokud ale do konce dubna nezaplatíte, tak penále za dlužné pojistné se bude počítat už od 1. dubna.